• Inleiding
  • Tekst: Emile Aarts
  • Beeld: Beelenkamp Ontwerpers (afbeelding) en Bertil van Beek (foto)

90 years of connecting people & knowledge

Tilburg University zag in 1927 het licht. De filosofie van de oprichters was dat de academische wereld en de samenleving nauw met elkaar verbonden zijn. Nog altijd is deze visie sterk aanwezig in onderwijs en onderzoek. In onze tijd van ‘alternative facts’ en kritiek op vermeend elitair gedrag, moeten wij ons nut meer dan ooit bewijzen. De universiteit dient naar buiten te treden en te laten zien wat zij werkelijk bijdraagt, stelt rector magnificus Emile Aarts. De komende tijd krijgt die filosofie nieuwe impulsen, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Impact is daarbij een sleutelbegrip.

Waardering voor wetenschap staat niet vast, je moet er hard voor werken. Want de samenleving vraagt voortdurend wat de meerwaarde is van ons onderwijs en onderzoek. In deze tijd van ‘alternative facts’ en kritiek op vermeend elitair gedrag moeten wij ons nut meer dan ooit bewijzen. De universiteit dient naar buiten te treden en te laten zien wat zij werkelijk bijdraagt.

Naar buiten kijkend

Gelukkig zit het streven naar impact in het DNA van Tilburg University. Vanaf ons prille begin - nu 90 jaar geleden – zijn we een naar buiten kijkende universiteit die positief bijdraagt aan de samenleving. Founding father Martinus Cobbenhagen zag daar al het belang van in. De universiteit leidde destijds de leiders op van belangrijke bedrijven. Cobbenhagen vond dat zijn studenten over de grenzen van de discipline economie moesten kijken. Ook meende hij dat universitaire kennis in dienst moet staan van een betere wereld.

Het werken aan impact mag in ons DNA zitten, het vergt wel onderhoud. De maatschappelijke connecties van onze hoogleraren waren tot de jaren negentig van de vorige eeuw sterk. Maar dat nam wat af door de te sterke nadruk op excellentie in de wereld van de wetenschap. Dit leidde tot een ratrace in publicaties en minder aandacht voor impact.

“We bundelen middelen en mensen en zoeken samenwerking met maatschappelijke partners”

Emile Aarts, Rector Magnificus

We bewegen nu weer in de tegenovergestelde richting. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de mooie onderzoeken met impact, waarvan deze jubileumeditie van Tilburg Research verslag doet. Zoals u zult lezen werken onze wetenschappers aan de meest uiteenlopende maatschappelijke issues. Zo wordt Tilburgse kennis gebruikt bij het optimaliseren van de noodvoedselvoorziening in conflictgebieden en het in kaart krijgen van de vluchtelingenproblematiek. Ook dichterbij huis komt onze kennis ten goede aan de samenleving. Dit blijkt uit onderzoeken naar verschillende apps die bijdragen aan de preventie van inbraken en ziekte. En de tool die we ontwikkelden voor bedrijven die activiteiten uit lagelonenlanden terug willen halen naar ons land. Het enthousiasme dat dergelijk waardevol wetenschappelijk werk losmaakt, smaakt naar meer.

Impactpogramma

Reden om daar nog een extra impuls aan te geven via ons ambitieuze Impactprogramma. Dit richt zich op de maatschappelijk relevante thema’s gezondheid & welzijn, een veerkrachtiger samenleving en data science. We kozen deze drie, omdat dit terreinen zijn waarop onze universiteit excelleert en waarop we ons willen profileren. Het Impactprogramma schept daartoe de ruimte. Bij elk van de thema’s bundelen we middelen en mensen en zoeken de samenwerking met maatschappelijke partners. Een bijzondere rol hierin vervullen onze alumni. Zij zijn in toenemende mate onze verbindende schakel met de maatschappij. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop ze ons hebben geholpen bij de Jheronimus Academy of Data Science, een nieuwe succesvolle opleiding die we vorig jaar samen met de TU Eindhoven, de provincie en de gemeente Tilburg zijn gestart.

Kennis, kunde en karakter

We geven ook een extra impuls aan de impact van ons onderwijs. In onze nieuwe onderwijsvisie introduceren we, naast ‘kennis’ en ‘kunde’, het begrip ‘karakter’. We willen van onze studenten sterke wereldburgers maken die zichzelf zijn en verder kunnen kijken dan het eigen gelijk. Zo bouwen we verder op de bedoeling van onze oprichter 90 jaar geleden. In lijn met zijn visie kweken we ‘ondernemende denkers’. Daarmee bedoel ik niet alleen leiders van bekende bedrijven, maar ook startende ondernemers en de mensen die bijvoorbeeld de overheid, de zorg en het onderwijs opnieuw vormgeven. De voorhoedespelers die de maatschappij vernieuwen en beter maken. Als u het mij vraagt wordt Tilburg University de kweekvijver voor sociale ondernemers.

Dit werken aan impact is niet alleen goed voor de samenleving, maar ook voor onze universiteit. Het maakt ons aantrekkelijker voor samenwerkingspartners, talentvolle wetenschappers en ... studenten. Want de nieuwe generatie talent wil weten wat een organisatie waard is, voordat ze zich eraan verbindt.

Emile Aarts, Rector Magnificus Tilburg University

Gerelateerde artikelen