• Achtergrond
 • Leestijd: ± 2 min.
 • Tekst: Clemens van Diek
 • Beeld: Science Photo Library

Onderzoek Netspar draagt bij aan nieuwe pensioenoplossingen

De waarde van wetenschap heeft volop aandacht in het publieke debat. Research wordt geacht bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In geval van Netspar gaat het om de vele (deel)vraagstukken rond pensioenen en vergrijzing. Bij Netspar zit impact hebben al vanaf de start, twaalf jaar geleden, in het bloed. Centraal daarbij staan: kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkontwikkeling ten behoeve van de pensioensector.

De missie van Netspar luidt: een bijdrage leveren aan een goed geïnformeerd pensioendebat en aan de verbetering van de opties voor financiering van de ‘oude dag’. Kennisdeling vindt daarbij plaats in een breed netwerk van bestuurders en beleidsmakers via wetenschappelijke publicaties, events, sectorgerichte papers, adviezen, lezingen, cursussen, mediaoptredens, mailings en informatie op de website.

Weerbare samenleving

Netspar levert met het zichtbaar maken van impact “een belangrijke bijdrage aan een aantal doelstellingen van onze universiteit”, stelt rector Emile Aarts. “Het inkomen, voor nu én voor later, is een thema dat iedereen raakt en in sterke mate raakt aan de weerbare samenleving, iets waaraan wij als universiteit een steentje willen bijdragen. De aanpak van Netspar, de samenwerking met de sector, is een goed voorbeeld van de triple helix constructie en van wat we in Europees verband Horizon 2020 noemen. Daarnaast levert Netspar door het executive onderwijs een bijdrage aan life long learning, dat in onze visie de maatstaf wordt voor de toekomst.”

Partners, netwerken en verbinden

Netspar is een netwerkorganisatie die wordt gevormd door partners. Netspar kent academische partners en partners uit de pensioensector. Partners leveren, naast een financiële bijdrage, een inhoudelijke inbreng bij onderzoek, ze spelen een actieve rol in kennisdeling en kunnen deelnemen aan de Netspar TIAS Academy Pensioeninnovatie. Het gaat om grote spelers in de sector: Achmea, Aegon, AFM, Apg, Asr, Cardano, DNB, NN, Ortec, PGGM, Robeco, SVB, Stichting vd Arbeid, vier ministeries (SZW, EZ, BZK, VWS) en negen universiteiten (EUR, UM, RUG, RUN, TiU, UL, UU, UvA, VU).

“Toegevoegde waarde voor onze klanten”

Bianca Tetteroo, RvB Achmea

Pensioendebat op basis van feiten

Tetteroo: “Het pensioendebat is super actueel, met name de vraag hoe we meer kunnen individualiseren in het pensioenstelsel. Het is ontzettend belangrijk dat dit debat gevoerd wordt op basis van feiten. Daar zit een belangrijke toegevoegde waarde van Netspar. Netspar is een mooi kennisnetwerk waarin verschillende stakeholders samenkomen. Het actief participeren in dit netwerk en in het onderzoek, is positief voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Bovendien kunnen wij als Achmea de verschillende perspectieven die medewerkers uit de samenwerking meekrijgen, concreet meenemen in onze productontwikkeling. En dat heeft weer toegevoegde waarde voor onze klanten.”

“Vertalen van wetenschappelijk inzichten naar concrete problemen”

Klaas Knot, president De Nederlandsche Bank (DNB)

‘Honest broker’ in het pensioensdebat

Knot: “Netspar kan een belangrijke rol spelen als honest broker in het pensioendebat. Er zijn veel spelers op het pensioenveld, die allemaal opvattingen hebben, maar ook belangen. Netspar is in staat om enige ordening aan te brengen in alle argumenten en om onderscheid aan te brengen tussen opvattingen en inzichten enerzijds en belangen anderzijds. Deze rol als honest broker is uiterst belangrijk in het pensioendebat. Daarnaast doet Netspar gedegen én zeer beleidsrelevant onderzoek naar actuele pensioenvraagstukken. Ik denk aan de toegevoegde waarde van intergenerationele risicodeling en de samenhang tussen pensioen, zorg en wonen. Hier is de meerwaarde van Netspar zichtbaar in het vertalen van wetenschappelijk inzichten naar concrete problemen waar we vandaag de dag tegenaan lopen. Ook voor de transitievraagstukken waarmee we in de nabije toekomst te maken krijgen, geldt dat de meest recente wetenschappelijk inzichten van pas zullen komen.”

“De kracht van Netspar: partijen komen nader tot elkaar en de dialoog blijft op gang.”

Theo Kocken, CEO Cardano/hoogleraar VU

Onmisbaar voor de samenleving

Kocken: “Het pensioen beslaat zo’n 25 procent van het leven, maar we besteden er maar één procent van onze tijd aan. Netspar levert een waardevolle bijdrage aan de hervormingen van het pensioenstelsel en zal dat in de toekomst ook moeten blijven doen. Door het ontwikkelen en delen van kennis, zodat iedereen goed op de hoogte is. Maar ook door de aannames, doelstellingen en criteria van de spelers in de pensioendiscussie te analyseren en overeenkomsten bloot te leggen. Daardoor komen partijen nader tot elkaar en blijft de dialoog op gang. Dat is de kracht van Netspar.”

Valorisatievoorbeelden

Netspar-activiteiten leverden de afgelopen periode fraaie valorisatievoorbeelden op (een selectie):

 • Bijdragen aan de discussie over hervorming van het pensioenstelsel, de intergenerationele risicodeling en de afschaffing van de doorsneesystematiek;
 • Expertrapporten in het kader van de Wet verbeterde premieregeling op verzoek van het parlement en het ministerie van SZW;
 • Publicaties in het kader van de perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel van SZW;
 • Relevante papers bij pensioenthema’s in de kabinetsformatie;
 • Nadere uitwerking van de ontwikkelde variant voor een persoonlijk pensioen met risicodeling door de Sociaal Economische Raad (SER);
 • Actieve aansluiting bij de Nationale Wetenschapsagenda;
 • Nieuwe projectgroepen over: ‘Samenhang tussen wonen, zorg en pensioen’, ‘Zorgplicht voor pensioenproducten’, ‘Vertrouwen en solidariteit’ en ‘Nabestaanden-pensioen’;
 • Innovatieve onderzoeken rond doorbeleggen na pensioendatum, de keuzearchitetuur en pensioenbewustzijn bij jongeren;
 • Debatten: Pensioen Kiezen of Delen (1-12-2016), Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie (27-1-2017) en Verkiezingsdebat Inkomen voor nu en later (7-3-2017).

Netspar

Netspar staat voor Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement. Het instituut richt zich op het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. www.netspar.nl

Gerelateerde artikelen